ผุ้ทรงคุณวุฒิ


ปรับปรุงข้อมูล : 22/1/2558 10:59:42     อ่าน : 6927
สาขาการพัฒนาสุขภาพ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

ด้านการพัฒนาสุขภาพ 

1. ผศ.ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา

2. นพ.อัมพร  จงเสรีจิตต์

3. ศ.นพ.ดร.ศาสตรี  เสาวคนธ์

4. ผศ.ดร.พรนภา  หอมสินธ์ุ

5. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันทร์

6. รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

7. รศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์

8. รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์

9. ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ

10.ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง

 

ด้านภาษาและภาษาศาสตร์ 

1. รศ.ดร.สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์

2. รศ.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์

3. รศ.ดร.ชัชวดี  ศรลัมพ์

4. ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร 

5. อ.ดร.อิสระ ชูศรี

6. รศ.ดร.นิรุต  ถึงนาค

7. รศ.กฤษฎา ศรีธรรมา

8. รศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

9. ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล

10 อ.ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์

 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1. อ.ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์

2. รศ.ดร.บุบผา อนันต์สุชาติกุล

3. รศ.ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์

4. รศ.ดร.นิรัช  สุดสังข์

5. รศ.ดร.สุวรี ศิวะแพทย์

6. ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

7. รศ.มาลี บุญศิริพันธ์

8. ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

9. อ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

10.รศ.วาสนา จันทร์สว่าง

11.รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ

12.ผศ.ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง

13.รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล

14.รศ.มธุรส สว่างบำรุง

15 อ.ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์