บรรณาธิการ


ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2555 0:00:00     อ่าน : 5996
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 
 

1. ผศ.ดร.นิคม  มูลเมือง 

2. ผศ.ดร.นราภรณ์  ขันธบุตร

3. อ.พงษ์ศักดิ์  รวมทรัพย์ 

4. อ.ธากาณฑ์  วังชัย 

5. อ.สุวรรณ  เลียงหิรัญถาวร 

6. อ.พสุนิต  สารมาศ 

7. อ.มนฤทัย  ไชยวิเศษ 

8. อ.สุนทร  คำยอด 

9. อ.ลักขณา ชาปู่

10. อ.ดวงหทัย ลือดัง

11.อ.อาภาลัย สุขสำราญ

12 คุณศุภลักษณ์  ดีน้อย 

13. คุณวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์

14. ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร

15. รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

16. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

17. อ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี