ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2555 0:00:00     อ่าน : 5331

ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

                1. ประกาศรับต้นฉบับจากนักวิจัย นักวิชาการ

                2. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ

                3. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ จำนวน 3 ท่านต่อเรื่อง

                4. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

                5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                6. จัดส่งต้นฉบับ ดำเนินการจัดทำรูปเล่ม

                7. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสารไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง