ความเป็นมาของการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์


ปรับปรุงข้อมูล : 24/2/2555 0:00:00     อ่าน : 6462

ความเป็นมาของการจัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ 


           
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นคณะที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ตลอดจนเผยแพร่สู่สังคม ทางคณะฯ จึงได้จัดทำวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวารสารฉบับแรกได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เพื่อให้เป้าหมายวารสารของคณะฯ มีคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา